fbpx
(+48) 77 546 64 15 [email protected]

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

§ 21. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka wskazuje, że:

Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W okresie pandemii nie przewidziano żadnego odstępstwa od tego obowiązku, można jednak je przeprowadzić za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Szkolenia z zakresu bhp

Art. 12e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wskazuje, że:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: 

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  1. okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

W związku z powyższym przepisem obecnie nie ma konieczności kierowania pracowników na szkolenia okresowe. Istnieje natomiast obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby ale można go przeprowadzić w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (za wyjątkiem instruktażu środowiskowego).