fbpx
(+48) 77 546 64 15 [email protected]

Publikacja wyników postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej placówki.

Szkoły, przedszkola na podstawie przepisów prawa (art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe) są zobligowane do opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych w danej szkole, przedszkolu.  Należy to zrobić poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, przedszkola listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do danej szkoły, przedszkola. Listy powinny zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (§ 158 ust. 3-5 ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z powyższym zapisem można tą listę umieścić na drzwiach wejściowych szkoły/przedszkola.  

WAŻNE!

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 został umieszczony zapis : W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Wskazany przepis ma zastosowanie dla jednostek których działalność została ograniczona lub zawieszona

Ilość dni przez które w/w listy mogą być wywieszone.

Publikacja list jest ograniczona w czasie – zgodnie z art. 158 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

Listy podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 6–8, w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanym w danym roku kalendarzowym.

Ust. 6 – W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, szkoły

Ust. 7 – Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ust. 8 – Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora publicznego przedszkola, szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Przechowywanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

W przypadku danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego przepis prawa (art. 160 ustawy – Prawo oświatowe) wprost wskazuje, jak długo takie informacje i dokumenty należy przechowywać.

Prawo oświatowe wskazuje, iż dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub w szkole.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, szkole  która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora przedszkola/ szkoły  została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.